Zadzwoń

+48 609 112 096

 

email:

kontakt@accfinconsulting.pl

Kontakt:

e-mail
telefon
pytanie
wyślij
wyślij
Question send - thank you
Please fill all the required fields

Biuro rachunkowe

Kadry i płace

Obsługa kadrowo-płacowa świadczona jest w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

 

Zakres usług obejmuje:

 

 • prowadzenie ewidencji pracowników,

 • prowadzenie akt osobowych pracowników, w zakresie wynikającym z prawa pracy i przepisów szczególnych,

 • prowadzenie, dla pracowników całości spraw wynikających ze stosunku pracy,

 • rejestrowanie pracowników w ZUS i wyrejestrowywanie,

 • rejestracja zwolnień lekarskich,

 • wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych kadrowych programie kadrowo-płacowym,

 • sporządzanie sprawozdań Z-03 oraz Z-06 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach – w części dotyczącej zatrudnienia (jeśli są wymagane),

 • dokonywanie okresowych analiz wykorzystania czasu pracy (obecności, zwolnień, godzin nadliczbowych, urlopów),

 • prowadzenie bieżącego archiwum akt osobowych pracowników,

 • naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie obsługi płacowej pracowników na podstawie dokumentów płacowych oraz zgodnie z obowiązującym i przepisami,

 • sporządzanie list płac,

 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników i comiesięczna ich aktualizacja,

 • naliczanie wynagrodzeń za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą, zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych, kontrola prawidłowości ustalania prawa do zasiłku chorobowego oraz prowadzenie kart zasiłkowych,

 • naliczanie i sporządzanie list wypłat na podstawie rachunków do zawartych przez Klienta umów zleceń i umów o dzieło,

 • sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących naliczenia wynagrodzeń oraz informacji o odprowadzonych składkach na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych potrąceń,

 • sporządzanie i wysyłanie miesięcznych deklaracji ZUS, przekazywanie przelewów na konta ZUS oraz sporządzanie Raportów Miesięcznych dla Osoby Ubezpieczonej (RMUA) – na paskach wynagrodzeń,
 • sporządzanie miesięcznej deklaracji o wysokości zaliczki na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonywanych wypłat (PIT-4 i PIT-8A),
 • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11, PIT-4R), oraz dokonywanie rocznego rozliczenia podatku (PIT-40) pracowników, którzy złożyli wymagane oświadczenie,
 • wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracowników,
 • wprowadzanie, aktualizowanie i archiwizowanie danych płacowych w programie kadrowo - płacowym.

Created in WebWave CMS